Algemene voorwaarden

Download – Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1
DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Intermediair: de natuurlijke of rechtspersoon wiens bedrijfsactiviteit bestaat uit bemiddelen,
niet zijnde de opdrachtgever van de zelfstandige.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de
intermediair.
3. Zelfstandige zonder personeel (zelfstandige): de natuurlijke persoon die krachtens
overeenkomst van opdracht of aanneming van werk voor eigen rekening, risico en onder
eigen verantwoordelijkheid en niet onder leiding en toezicht van een derde werkzaamheden
verricht, of werkzaamheden verricht via de onderneming, waarvan hij tenminste de helft van
de aandelen of een zodanig aantal bezit dat hij niet tegen zijn wil door de aandeelhouders-
vergadering kan worden ontslagen.
4. Derde: de natuurlijke of rechtpersoon niet zijnde intermediair, opdrachtgever of zelfstandige,
die direct of indirect in een rechtsverhouding staat met één van hiervoor genoemde partijen.
5. Bemiddelen: het bijeenbrengen en/of faciliteren van twee of meer partijen die met elkaar
een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aangaan en daartoe met de
intermediair een bemiddelingsovereenkomst zijn aangegaan.
6. Bemiddelingsovereenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen opdrachtgever en de
intermediair waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandighe-
den, daaronder begrepen het soort dienstverlening van de intermediair, zelfstandige naar de
opdrachtgever zal worden bemiddeld.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de intermediair aan
opdrachtgever en op iedere bemiddelingsovereenkomst tussen de intermediair en opdracht-
gever, waarop de intermediair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede
op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de
intermediair en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht
stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen op een later met
de intermediair overeengekomen overeenkomst.
3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
4. De intermediair is niet gebonden aan algemene voorwaarden van opdrachtgever voor zover
die afwijken van deze voorwaarden.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden
aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van de
reeds aangegane bemiddelingsovereenkomst, met inachtneming van een termijn van een
maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

ARTIKEL 3
WIJZE VAN FACTURERING

1. De door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan de intermediair voor zijn geleverde
diensten bestaat uit een van tevoren vast overeengekomen bedrag of wordt periodiek in
rekening gebracht, zoals afgesproken in de bemiddelingsovereenkomst.
2. Als de intermediair facturatiediensten verzorgt is uit de factuur duidelijk herkenbaar dat dit
geschiedt namens de zelfstandige die door de opdrachtgever is ingehuurd. Betalingen aan
zelfstandige ten behoeve van het crediteurenbeheer van de opdrachtgever geschieden
duidelijk herkenbaar namens de opdrachtgever.
3. Als de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan de intermediair voor zijn
geleverde diensten (mede) afhankelijk is van het door de zelfstandige aantal gewerkte uren
is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste, tijdige en volledige
documenten waaruit dit blijkt, tenzij anders overeengekomen.
4. Als de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 3 van dit artikel voldoet of als de
intermediair gegronde redenen heeft te twijfelen aan de juistheid of volledigheid van deze
tijdsverantwoording, kan de intermediair besluiten om de opdrachtgever te factureren op
basis van de bij hem bekende feiten en omstandigheden. De intermediair gaat hiertoe niet
over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de opdrachtgever heeft plaatsgevon-
den waarbij de opdrachtgever heeft kunnen aantonen dat de tijdverantwoording correct is.
5. Op eerste verzoek van de intermediair zal opdrachtgever een schriftelijke machtiging aan de
intermediair verstrekken om de bedragen van de facturen middels automatische incasso
binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van opdrachtgever.
Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.
6. Tariefwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving worden direct
doorgevoerd.

ARTIKEL 4
BETALINGSVOORWAARDEN

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de intermediair, daaronder mede
begrepen de facturen uit hoofde van facturatiediensten, zonder enige inhouding, korting of
verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
2. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van
de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan de intermediair kenbaar
worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de
factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem
verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van
rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente
verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand
rekenende, over het verschuldigde factuurbedrag.
4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder
begrepen, die de intermediair moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de
betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke incassokosten van de intermediair, te berekenen over het te
incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15%
van de hoofdsom.
5. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe – naar
de mening van de intermediair – aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op eerste
schriftelijk verzoek van de intermediair:
a. een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 3 lid 5 van deze
voorwaarden te verstrekken; en/of
b. een voorschot te verstrekken; en/of
c. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens de
intermediair, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.
De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding
met de omvang van de betreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
6. Ingeval de opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van de intermediair als
bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
7. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert is de intermediair gerechtigd de uitvoering van
zijn verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst op te schorten dan wel de bemidde-
lingsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat de interme-
diair een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever. Alle vorderingen van de
intermediair worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar. Indien de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding aan de intermediair afhankelijk is van de overeen-
komst van opdracht/aanneming van werk tussen de door intermediair bemiddelde
zelfstandige en de opdrachtgever blijven de betalingsverplichtingen evenwel voortduren voor
de duur van de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk.

ARTIKEL 5
ONTBINDING

1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst te
voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de bemiddelingsovereenkomst is bepaald –
gerechtigd de bemiddelingsovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven
buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden
nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke
termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren en nakoming is uitgebleven.
2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn
vereist, buiten rechte de bemiddelingsovereenkomst door middel van een aangetekend
schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij haar huidige onderneming of een belangrijk deel daarvan staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de
andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet
langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst
na te kunnen komen.
3. Als opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de
bemiddelingsovereenkomst had ontvangen, kan hij de bemiddelingsovereenkomst slechts
gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de
intermediair nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die de intermediair vóór de ontbinding aan de opdracht heeft gefactureerd, dan
wel bedragen die de opdrachtgever aan de intermediair verschuldigd zal worden ten tijde van
de voortdurende looptijd van de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk tussen de
door intermediair bemiddelde zelfstandige en de opdrachtgever, blijven onverminderd door
opdrachtgever aan de intermediair verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding
direct opeisbaar. Indien de toekomstige bedragen zich niet eenduidig laten begroten, dan kan
de intermediair ervoor kiezen om opdrachtgever periodiek te blijven factureren, overeenkom-
stig de voortdurende, postcontractuele verplichtingen van de opdrachtgever.

ARTIKEL 6
AANSPRAKELIJKHEID

1. De intermediair is nooit aansprakelijk voor:
a. Schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door toedoen en/of nalaten van de door
intermediair bemiddelde zelfstandige;
b. Indirecte dan wel gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen.
2. Aansprakelijkheid van de intermediair is uitsluitend aan de orde wanneer er sprake is van
een tekortkoming in de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst waarbij deze
tekortkoming het directe gevolg is van gebrek aan zorgvuldigheid van de intermediair, die in
redelijkheid van de intermediair verwacht mocht worden of als er sprake is van grove schuld
of opzet van de zijde van de intermediair.
3. De intermediair heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, om de gevolgen van zijn
eventuele tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
4. Eventuele aansprakelijkheid voor schade van de intermediair is per gebeurtenis beperkt tot:
a. Het bedrag dat de verzekering van de intermediair uitkeert, dan wel;
b. Indien de intermediair niet is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert,
maximaal het bedrag van de vergoeding over de laatste drie maanden, die de
intermediair voor zijn dienstverlening heeft ontvangen als bedoeld in artikel 3 lid 1.
5. De opdrachtgever vrijwaart de intermediair voor aanspraken van derden, de redelijke kosten
van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de
dienstverlening van de intermediair aan opdrachtgever.

ARTIKEL 7
OVERMACHT

1. In geval van overmacht van de intermediair zullen zijn verplichtingen uit hoofde van de
bemiddelingsovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de intermediair onafhankelijke
omstandigheid, die de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid voor zijn risico behoort te komen.
2. Zodra zich bij de intermediair een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel
bedoeld, zal hij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
3. Voorzover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:
werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog,
revolutie en/of enige daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in
­ elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van
epidemiologische aard.
4. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de intermediair zijn
opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de
overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn
ontstaan.
5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand
langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de
bemid­ delingsovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige
opzeg­ termijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de bemiddelingsovereen-
komst gehouden de door hem aan de intermediair verschuldigde vergoedingen, welke
betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan de intermediair te
betalen.
6. De intermediair is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei
schade van of bij opdrachtgever, noch is hij daartoe gehouden na beëindiging van de
bemiddelingsovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

ARTIKEL 8
GEHEIMHOUDING

1. De intermediair en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de
andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een
aanbieding of bemiddelingsovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan
voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de bemiddelingsovereenkomst naar
behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. De intermediair is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de
opdrachtgever als gevolg van de schending van een geheimhoudingsplicht door de
zelfstandige.

ARTIKEL 9
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op deze algemene voorwaarden en bemiddelingsovereenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met de rechtsverhouding tussen partijen,
zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondisse-
ment waar de intermediair is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10 NBBU ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BEMIDDELEN VAN ZZP’ERS
HOOFDSTUK 2
VOORWAARDEN VOOR HET BEMIDDELEN VAN
ZELFSTANDIGEN

ARTIKEL 10
INHOUD EN TOTSTANDKOMING BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

1. De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de
opdrachtgever, of op het moment dat een door de intermediair voorgedragen zelfstandige
met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk aangaat,
dan wel een andere rechtsverhouding aangaat als bedoeld in artikel 11 lid 5. De intermedi-
air is geen partij bij de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk, voor wat betreft
de uitvoering van de werkzaamheden zoals in die overeenkomst overeengekomen.
2. In de (schriftelijke) bemiddelingsovereenkomst zijn de specifieke voorwaarden en omstan-
digheden opgenomen waaronder zelfstandige naar de opdrachtgever wordt bemiddeld,
alsmede het soort dienstverlening van de intermediair.
3. Een wijziging of aanvulling van de bemiddelingsovereenkomst wordt pas van kracht nadat
deze door de intermediair schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 11
PROCEDURE VAN BEMIDDELING

1. De intermediair verricht zijn intermediaire diensten enerzijds op basis van de door opdracht-
gever aan de intermediair verstrekte wensen omtrent de hoedanigheden en kundigheden
van zelfstandige en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de opdracht en
anderzijds op basis van de bij de intermediair bekende hoedanigheden en kundigheden van
de zelfstandige.
2. Wensen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en bovendien kunnen
leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdend met ras, leeftijd en
geslacht, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze
eisen door de intermediair niet worden gehonoreerd.
3. De opdrachtgever stelt de intermediair schriftelijk op de hoogte als de opdrachtgever en de
zelfstandige een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk aangaan, als de zelfstan-
dige is afgewezen voor de opdracht of als er een andere arbeidsverhouding wordt aange-gaan.
4. Ook als de opdrachtgever binnen twaalf maanden na beëindiging van de bemiddelingsover-
eenkomst, dan wel binnen twaalf maanden nadat de zelfstandige door de intermediair aan
de opdrachtgever is voorgesteld, een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk of
een andere arbeidsverhouding aangaat met de zelfstandige, is de opdrachtgever de
(overeengekomen) vergoeding aan intermediair verschuldigd als bedoeld in artikel 3 lid 1.
5. Onder “andere arbeidsverhouding” als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt in
ieder geval verstaan:
> een arbeidsovereenkomst ex artikel 7: 610 BW;
> het aanstellen als ambtenaar;
> het inlenen als arbeidskracht die ter beschikking is gesteld.

ARTIKEL 12
PERSOONSGEGEVENS

1. De intermediair en de opdrachtgever behandelen alle persoonsgegevens die hun in het
kader van de bemiddelingsovereenkomst zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in
overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en overige relevante (privacy)wetgeving.
2. Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken partijen afspraken conform
de AVG en aanverwante (privacy)wetgeving inzake onder andere datalekken.

ARTIKEL 13
SLOTBEPALINGEN

1. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige
bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
2. De intermediair is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een
bemiddelingsovereenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen
uit hoofde van de bemiddelingsovereenkomst over te dragen aan een derde.